IMCS är neutral och fristående organisation och finansieras sedan starten av enbart församlings medlemmarna som tillhör olika nationaliteter och islamiska lärskolorna: Shafi, Hanafi, Hanbali och Maliki, vilka utgör grundlärskolor inom Islam religion.
Senaste inlägg
Familjens elfte årliga festivalen
Förslag om nya villkor för bidrag återkallas
Eid al Fitr — efter fastan
Årsmöte 2022
Att förbättra kommunikationen och stärka den sociala och religiösa sammanhållningen
Förslag om demokrati villkor återkallas
Diskriminerings ombudsmannen
Trossamfund och civilsamhället
Tema: Imam Malik trossamfundets framtidsutsikter och utmaningar
Tema: Samverkan med det civila samhället
Konferensen omfattare IMCS Strategi 2022/2023
Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Den 5:e konferensen 2021
Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022
Konferens omfattande IMCS Strategi 2021/2022

Yttrande kring koranbränning onsdagen 28 juni 2023 Offerhögtiden Eid Al-adha

Idag, onsdagen 28 juni 2023 är en högtid Eid Al-adha, har vi mycket ledsna och chockerande angrepp och hatbrott mot svenska muslimer. Imam Malek Trossamfundet i Sverige anser dessa koranbränningar vara en extremistisk och rasistisk handling på alla sätt och vis. Det är rent ut ett hatbrott som ... läs mer


Regeringen föreslår nya lagar om stöd

Nya regler om statens stöd till trossamfund och nya så kallade demokrativillkor kan börja att gälla från 1 januari 2023. Regeringen överlämnade under sommaren ett lagförslag till riksdagen. Riksdagen kommer under hösten 2022 att ta ställning till regeringens förslag. Uppdatering 2022- ... läs mer


Eid Mubarak! Glad Eid al Fitr!

Låt denna Eid vara tillfället att dela kärleken och ta hand om de människor som behöver älskas och vårdas. Eid Mubarak till alla!


Eid El-fitr 1444 hijri

Imam Malek trossamfund gratulerar alla muslimer med anledning av denna välsignade shawal månad 1444 hijri, och ber Allah (soubhana ho wa taala) att han accepterar vår fasta och dyrkan under Ramadan. En glad & välsignad Eid, önskar vi till världens alla muslimer


Må denna heliga månad gynna er och era familjer med samhörighet och lycka och alla era stora gärningar, petitioner och hängivenhet accepteras av Allah den Allsmäktige!


.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Plats: imam Malek kansliet, Safirgränd 36, 126 79 Hägersten- Stockholm Datum 2023-03-04 - kl. 13.00-15.00 Vi ska ha årsmöte för Imam Malek center trossamfundet med Allahs tillstånd. Årsmöte gäller år 2022 samt planering för kommande år 2023,2024.


Pressmeddelande med anledning av möte med statsminister Ulf Kristersson och socialminister Jakob Forssmed

Vid 17-tiden på torsdagen 2 februari 2023 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Sveriges Muslimska Förbund, Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Islamakademin statsminister Ulf Kristersson samt socialminister Jakob Forssmed hemma hos sig på Sagersk ... läs mer


Frågor om demokrati och mänskliga rättigheter.

Under helgen den 28-29 Januari 2023 deltog styrelse medlemmarna från Basma kvinnoföreningen som tillhör Imam Malik s trossamfund ( IMC ) Syster Samira Daoudi Syster Samira Nabil Syster Jamila Bechtioui De deltog på en återträff för alla kvinnor som har deltagit i kursen, lederskap -och me ... läs mer


ja till demokrati nej till hat


... läs mer


Yttrande kring de koranbränningarna

Imam Malek trossamfundet dömer brännandet av Koranen och ser det som en antimuslimsk provokation och kränkning av deras heliga bok.

Dessa handlingar i ”yttrandefrihetens namn” strider mot sunt förnuft och mänskliga och moraliska värderingar; de är fanatiska, rasistiska och främmande både i form och innehåll. De bidrar inte till samhället på något sätt utan framkallar i stället vrede och osämja som förstör alla försök till samlevnad bland världens folk.


Att öppet brännamuslimernas heliga bok ... läs mer


Kvinnors ställning i islam

Islam har hedrat kvinnor och befriat dem från att vara trälar och underordnade män. Islam har också befriat dem från att vara en billig handelsvara utan någon som helst aktning eller heder: Islam ger kvinnor rätt att ärva och ger dem rättvisa andelar i förhållande till män, som kan va ... läs mer


Trossamfundens betydelse för krisberedskapen

läs mer


Tolerans och frihet

Inom ramen för fastställande av reglerna för organiserad religiös verksamhet i det svenska samhället och i samband med att främja demokratiskt arbete som är grundat på religiösa rättigheter för både individer och grupper i Konungariket Sverige och att leva i ett samhälle som tror på sa ... läs mer


Diskriminering och religion i fokus

Negativa föreställningar om religion påverkar livsvillkor och är ett hinder för människors lika rättigheter rapporterar DO


Demokratins värderingar

All offentlig makt utgår från folket. Så börjar 1974 års regeringsform som sammanfattar Sveriges statsskick. I Sverige röstar vi fram de 349 ledamöter som representerar folket i riksdagen. Det ska sedan företräda svenska folkets samlade vilja och skapa en politik som tar hänsyn till hela l ... läs merIslamisk tideräkning

Tideräkningen i den islamiska kalendern börjar år 622 (enligt den gregorianska kalendern) då profeten Muhammed emigrerade från Mekka till Medina. Det arabiska ordet för denna emigration är hijra och den muslimska kalendern kallas därför även hijrakalendern. När ett datum anges efter hijrakalendern brukar man skriva ett H vid årtalet, men även AH (latin anno hegirae), det vill säga år efter hijra. Nuvarande år (2020) är år 1441 enligt den islamiska kalendern. Islamisk tideräkning.

Samfundet imam Malek center i Sverige är

Främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans. Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet. Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen, och att religionskultur ska ses som en förebild i samhället. Arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering, främja respekt och närmande mellan folken.

Vår Vision

a) Att främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans. b) Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet. c) Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och en resurs i samhällsutvecklingen. Och att religionskultur ska ses som en förebild i samhället. d) Vi arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering. Samt vill vi främja respekt och möten mellan männis ... läs mer

Protokoll förd vid Imam Malek Center Trossamfund KONFERENS OMFATTANDE IMCS STRATEGI 2020/2021

Allas ansvar att förhindra smittspridning

Samfundets samverkansarbete bedrivs genom arbetsgrupper eller nätverk där representanter för föreningar och närstående organisationer möts. Här bearbetas exempelvis frågor kring människosyn och begrepp som fred och rättvisa för att identifiera samfundets prioriteringar för olika samhällsinsatser och frågorna handlar ofta om styrelsearbete, lokalfrågor och bidragsfrågor och kompetensutveckling.

Om oss

Imam Malek center i Sverige (IMCS) är den muslimska riksorganisationen med organisations nr: 802400–2548 som grundades år 1994. IMCS är en ideell, religiös tillhör den sunnimuslimska inriktningen och den imam Malekitiska lagskolan. Samfundet imam Malek center i Sverige är en icke-politisk organisation som vill bidra till en positiv samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet. Alltså ett samhälle där individer, familjer, olika etniska grupper och olika kulturer ska leva tillsammans i t ... läs mer

Varför bidrag till trossamfund?

I avsikten med dagens bidragsystem ligger tyngdpunkten på att trossamfunden skall stödjas med organisationsbidrag. Trossamfunden får, med andra ord, bidrag för det man är – och inte för det man gör.VARFÖR BIDRAG TILL TROSSAMFUND? I avsikten med dagens bidragsystem ligger tyngdpunkten på att trossamfunden skall stödjas med organisationsbidrag. Trossamfunden får, med andra ord, bidrag för det man är – och inte för det man gör.

Rättslära – fiqh

Islamisk lag (shari’ah) är grundad på Koranen och sunna, dvs. profeten Muhammad’s exempel (fred och välsignelser vare med honom). För att ge praktisk vägledning i personliga och samhälleliga frågor utarbetades under islams tidiga historia detaljerade lagregler (fiqh). För att få en översikt över hur kodifieringen av islamisk lag gick till kan du läsa Mehmet Handic’s artikel. Den sunni-islamiska rättstraditionen, Ahl-us-Sunnat wa-l-jama’at, innefattar fyra lagskolor (madhahib) som alla u ... läs mer

Målsättningar

Bygga och stödja en gemenskap av föreningar, moskéer och böneställen för utövande av islams tro, med anordnande och organisera fredagsbön, fastemånadensbön, högtidsbön, begravningsbön, islamiska vigslar, själavård och andligt stöd, undervisning och omsorg, försöka lösa familjekonflikter och ge allmän rådgivning. Tillsammans är vi en viktig del av det offentliga samtalet om etik och andlighet.

Självständighet

IMCS tillskriver medlemsföreningarna suveränitet och självständighet i deras arbete, under det att medlemsföreningar åtar sig att arbeta inom ramen för IMCSs stadgar. IMCS verksamhet baseras på människors lika värde och allas delaktighet i positiv samhällsutveckling och aktivt verkar för dialog, integration, respekt och tolerans. IMCS strävar efter att upprätthålla och stärka samhällets grundläggande värderingar.

Vision

a - främja en samhällsutveckling som kännetecknas av jämställdhet, allas lika medborgerliga rättigheter samt respekt och tolerans.
b - Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
c - Vi vill att kulturell och religiös mångfald blir en tillgång och resurs i samhällsutvecklingen, och att religionskultur ska ses som en förbild i samhället.
d - Arbetar emot främlingsfientlighet och rasdiskriminering, främja respekt och närmande mellan folken.

Aktuell information om Coronaviruset / covid-19

Här hittar du allmänna råd för företag och information om det nya coronaviruset till chefer och medarbetare. Previa följer löpande utvecklingen och rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Aktuella rekommendationer 2020-06-10 Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i Sverige som mycket hög (2020-03-10). Samtidigt bedöms risken som fortsatt mycket hög för att personer upptäcks i Sverige som smittats av det nya coronaviruset utomlands. Detta på grund av den ut ... läs mer

Imam Malek center präglas av

Respekt
  • Alla människor har lika värde
  • lojalitet mot mål och uppdrag
  • Individen i centrum
Öppenhet
  • Tillåtande klimat/prestigelöshet
  • Tanka nytt och kreativt
  • Öppenhet för förändringar
Stolthet och engagemang
  • Delaktighet
  • Långsiktig planering
  • Måluppfyllelse Imam Malek center präglas av

Imam Malek Center Trossamfund i Sverige

070-777 59 30 | kontakt@malekcenter.se
Safirgränd 36 | 126 79 Hägersten
© 2020